Zpracovatelská smlouva

Zpracovatelská smlouva

Tato Zpracovatelská smlouva je dodatkem Obchodních podmínek mezi Pixal, s.r.o., IČO: 46263659 a Uživatelem.


Vymezení základních pojmů

1.1. Definice základních pojmů:

- „Poskytovatel“ – jedná se o společnost Pixal, s.r.o., která je provozovatelem služby Koloo a vyhrazuje si na tuto službu autorské právo.

- „Uživatel“ – je osoba nebo firma, která je uživatelem služby Koloo.

- „Služba“ – jedná se o službu Koloo, kterou vytvořil a provozuje Poskytovatel.

1.2. Tato Zpracovatelská smlouva definuje způsob zpracování osobních údajů obchodních partnerů Uživatelů v souladu s požadavky GDPR.

1.3. Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům obchodních partnerů Uživatele zpracovatelem, Uživatel je správcem těchto údajů.

1.4. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami bez přímého, zvláštního souhlasu Uživatele.Jaká data Poskytovatel zpracovává

2.1. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování služby Koloo a poskytování podpory uživateli při používání aplikace v rozsahu běžných osobních údajů. Zpracování zvláštních údajů podle čl. 9 GDPR je v rámci Služby zakázáno.

2.2. Uživatelé v rámci Služby Koloo poskytují následující osobní údaje:

  • Jméno, příjmení
  • Fakturační adresa - ulice, město, PSČ, stát
  • Podnikatelské údaje - IČ, DIČ (a další v případě jiných států)
  • Kontaktní údaje - Email, telefon, web
  • Webfaktura - IP adresy
  • Přístupové heslo


Co s daty Poskytovatel dělá a jak je zpracovává

3.1. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výkonu jakýchkoli činností nezbytných pro poskytování Služby (včetně např. podpory).

3.2. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanoveným v čl. 3.1 těchto podmínek. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat, uchovávat a mazat.

3.3. Uživatel uděluje Poskytovateli povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů (třetí stranu). Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou stanoveny v těchto podmínkách.

3.4. Poskytovatel se zavazuje, že zpracování osobních údajů bude zajištěno pouze následujícími způsoby:

  • Poskytovatel přijal a bude udržovat technická a organizační opatření odpovídající míře rizika, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
  • Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinné zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejich zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelný závazek k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
  • Poskytovatel poskytne uživateli všechny informace potřebné k prokázání toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR.


Právo Uživatele exportovat data

4.1. Uživatel má právo kdykoliv exportovat dokumenty týkající se finančních vztahů v souvislosti s Koloo (např. faktury).

4.2. V případě, že má uživatel k dispozici seznam emailových adres zákazníků, příp. dalších údajů (jméno, příjmení), má možnost tyto údaje exportovat, přičemž následně odpovídá za jejich následné využití.

4.3. Uživatel může požádat o export dalších dat ze svého účtu, ale Poskytovatel má právo za to účtovat cenu odpovídající vynaloženému času a jiným nákladům spojených s takovým exportem.Vymazání dat

5.1. Data uživatelského účtu se mažou do 15 dnů od ukončení poskytování služby.

5.2. Do 15 dnů od smazání účtu Poskytovatel vymaže data účtu Uživatele.

5.3. Záznamy o činnosti Služby (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele v jeho účtu, Poskytovatel vymaže do 1 roku od zrušení účtu.Ostatní

6.1. Uživatel se zavazuje neprodleně hlásit všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou pro plnění těchto podmínek.

Kontaktujte nás

Máte otázky ohledně Koloo? Pošlete nám zprávu, ozveme se Vám.